MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 18 15 36 30 77 71
Administrationskostnader -18 -21 -34 -45 -97 -108
Rörelseresultat 0 -6 2 -15 -20 -37
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -5 -6 -3 0 -7 -4
Resultat efter finansiella poster -5 -12 -1 -15 -27 -41
Bokslutsdispositioner - - - - 310 310
Resultat före skatt -5 -12 -1 -15 283 269
Skatt 1 3 0 3 -63 -60
Periodens resultat -4 -9 -1 -12 220 209
Periodens totalresultat -4 -9 -1 -12 220 209

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 31 mar 2020
Immateriella anläggningstillgångar 1 - 1
Materiella anläggningstillgångar 0 1 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 677 2 643 2 808
Summa anläggningstillgångar 3 678 2 644 2 809
Kortfristiga fordringar 441 690 563
Kassa och bank - - -
Summa omsättningstillgångar 441 690 563
Summa tillgångar 4 119 3 334 3 372
Eget kapital 230 269 506
Obeskattade reserver 131 447 131
Avsättningar 14 14 15
Långfristiga skulder 1 919 996 1 727
Kortfristiga skulder 1 825 1 608 993
Summa eget kapital och skulder 4 119 3 334 3 372

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.