KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning i det andra kvartalet minskade med 7 procent till 2 723 MSEK (2 917). Den organiska effekten uppgick till -10 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 6 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent, motsvarande 80 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden minskade med 6 procent till 5 528 MSEK (5 851). Den organiska effekten uppgick till -9 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 5 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 126 MSEK.

Resultatutveckling
Rörelseresultatet minskade under kvartalet med 26 procent till 242 MSEK (329) och rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (11,2). Finansnettot uppgick till -15 MSEK (-22) och resultatet efter finansiella poster minskade med 26 procent till 227 MSEK (307).

Resultatet efter skatt minskade med 24 procent till 181 MSEK (240) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 0,65 SEK (0,85). 

EBITA uppgick för perioden till 612 MSEK (721), vilket innebär en minskning med 15 procent. Rörelseresultatet minskade under perioden med 22 procent till 485 MSEK (621) och rörelsemarginalen uppgick till 8,8 procent (10,6). Finansnettot uppgick till -25 MSEK (-28) och resultatet efter finansiella poster minskade med 22 procent till 460 MSEK (593). 

Resultat efter skatt för perioden minskade med 22 procent till 365 MSEK (466) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 1,30 SEK (1,70). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 2,80 SEK (2,90).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.