AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2020 31 mar 2020 30 sep 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 025 1 161 1 082 910 701
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 230 203 192 175 137
EBITA 1 255 1 364 1 274 1 085 838
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 234 215 55 52 43
EBITDA 1 489 1 579 1 329 1 137 881
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2020 31 mar 2020 30 sep 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
EBITA (rullande 12 månader) 1 255 1 364 1 274 1 085 838
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 681 1 594 1 482 1 304 1 037
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 819 1 854 1 725 1 542 1 231
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 032 1 033 940 817 677
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 468 2 415 2 267 2 029 1 591
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 51% 56% 56% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 6 månader 12 månader
Koncernen 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 31 mar 2020
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 173 (6%) 182 (8%) 303 (5%) 438 (9%) 639 (6%) 774 (8%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) -286 (-10%) 389 (17%) -498 (-9%) 672 (14%) -405 (-4%) 765 (8%)
Avyttringar (MSEK,%) -1 (0%) -20 (-1%) -2 (0%) -57 (-1%) -4 (0%) -59 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) -80 (-3%) 28 (1%) -126 (-2%) 65 (2%) -84 (-1%) 107 (1%)
Total tillväxt (MSEK,%) -194 (-7%) 579 (25%) -323 (-6%) 1 118 (24%) 146 (1%) 1 587 (16%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2020 31 mar 2020 30 sep 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster, MSEK 972 1 105 1 034 865 665
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 61 57 44 41 31
Total 1 033 1 162 1 078 906 696
Räntetäckningsgrad, ggr 16,9 20,5 24,5 22,1 22,7
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2020 31 mar 2020 30 sep 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 507 2 585 2 917 1 960 1 405
Pensioner, MSEK (-) -359 -332 -374 -260 -229
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 3 148 2 253 2 543 1 700 1 176
Eget kapital, MSEK 3 028 3 076 2 627 2 520 2 131
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 1,0 0,7 1,0 0,7 0,6
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 30 sep 2020 31 mar 2020 30 sep 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster 972 1 105 1 034 865 665
Finansiella kostnader (+) 85 79 66 62 71
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 057 1 184 1 100 927 736
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 8 709 7 926 7 233 6 324 4 996
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -2 039 -1 947 -1 771 -1 604 -1 319
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -390 -379 -393 -378 -335
Sysselsatt kapital 6 280 5 600 5 069 4 342 3 342
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17% 21% 22% 21% 22%
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.