ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 procent (33) och avkastning på sysselsatt kapital till 17 procent (22). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 51 procent (56).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 32 procent (32). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 10,40 SEK (9,60). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 3 148 MSEK (2 543) exklusive pensionsskuld om 359 MSEK (374). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 1,0 (1,0).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 676 MSEK (773) per 30 september 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 567 MSEK (519). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 888 MSEK (295). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 33 MSEK (61) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 4 MSEK (3). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (42). Återköp av köpoptioner uppgick till 22 MSEK (23) och lösen av köpoptioner uppgick till 17 MSEK (23). Under andra kvartalet utbetalades utdelning med 1,00 SEK (1,25) per aktie, vilket motsvarar 269 MSEK (336).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 090, vilket kan jämföras med 2 981 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 187. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 990.  

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 771 672 1,4% 1,0%
Totalt antal aktier efter återköp 269 022 312

Vid årsstämman den 28 augusti 2020 beslutades om en uppdelning av aktien (så kallad aktiesplit) med villkor 4:1. Uppdelningen medförde att antalet aktier ökade till 272 793 984, varav 12 885 744 A-aktier och 259 908 240 B-aktier. De nya aktierna registrerades på aktieägarnas konton den 17 september 2020.

Efter beslut av årsstämman i augusti 2020 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner om att förvärva 250 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 3 842 400 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Under kvartalet har inga egna aktier återköpts. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 juni 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 1 200 000 0,4% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 110 600 442 400 0,2% 178,50 44,63 14 sep 2020 - 4 jun 2021
Totalt 960 600 3 842 400Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 30 juni 2020 har följande förvärv genomförts; Elkome Group Oy, Finland, till affärsområdet Automation, Peter Andersson AB, Sverige, till affärsområdet Energy samt Valutec Group AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process.

Under det andra kvartalet har fyra företagsförvärv genomförts:

Den 1 september förvärvades Fluidcontrol Oy, Finland, till affärsområdet Components. Fluidcontrol utvecklar, levererar och installerar lösningar av ställdon och ventiler i applikationer hos främst maskinbyggare och processindustri. Bolaget omsätter cirka 4 MEUR och har 20 anställda.

Den 1 september förvärvades Kaptas Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Kaptas utvecklar och levererar kompletta automationssystem till kunder främst inom läkemedelsindustri, metall, plast, elektronik och livsmedelsindustri. Bolaget omsätter cirka 4 MEUR och har 27 anställda.

Den 1 september förvärvades Elsystem i Perstorp AB, Sverige, till affärsområdet Automation. Elsystem levererar helhetslösningar inom industriautomation och elteknik främst riktade mot industriella processer, automatiserade lager, processindustri och värmeanläggningar. Bolaget omsätter cirka 40 MSEK och har 18 anställda.

Den 7 september förvärvades Martin Bruusgaard AS, Norge, till affärsområdet Industrial Process. Bruusgaard levererar en unik nyckelfärdig portabel gasdetekteringslösning som ger kunder inom den marina industrin ökad säkerhet, lägre kostnader och minskad transport genom standardiserade instrument, rutiner, utbildning och inköp. Bolaget omsätter cirka 110 MNOK och har 30 anställda.

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 30 september 2019 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2019/2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd., Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy, Finland Augusti, 2019 24 20 Automation
Wireco-NB Oy, Finland Februari, 2020 23 6 Energy
Caligo Industria Oy, Finland Februari, 2020 70 9 Industrial Process
DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland Mars, 2020 30 10 Power Solutions
Q-tronic B.V, Nederländerna Mars, 2020 45 10 Power Solutions
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process
Fluidcontrol Oy, Finland September, 2020 41 20 Components
Kaptas Oy, Finland September, 2020 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB, Sverige September, 2020 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS, Norge September, 2020 108 30 Industrial Process
Satco Komponent AB, Sverige Oktober, 2020 18 2 Components
Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige Oktober, 2020 60 23 Energy

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2020 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 320 MSEK, rörelseresultat med 20 MSEK och periodens resultat efter skatt med 10 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 127 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 202 MSEK.

 

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 5 MSEK (3) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har påverkat perioden positivt med 7 MSEK (16). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 24 613 637
Övriga anläggningstillgångar 30 - 30
Varulager 88 - 88
Övriga omsättningstillgångar 229 - 229
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -3 -131 -134
Övriga skulder -154 - -154
Förvärvade nettotillgångar 214 482 696
Goodwill 1) 607
Innehav utan bestämmande inflytande -163
Köpeskilling 2) 1 140
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -146
Avgår ej utbetald köpeskilling -140
Påverkan på koncernens likvida medel 854
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

I förvärvet av Valutec Group AB finns ett åtagande att förvärva återstående 14 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 98 MSEK. I förvärvet av Martin Bruusgaard AS finns ett åtagande att förvärva återstående 20 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 24 MSEK. Dessa åtaganden redovisas som långfristiga räntebärande skulder.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 36 MSEK (30) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 MSEK (-15). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 654 MSEK (310).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.