DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2020

ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2020)

 • Nettoomsättningen minskade med 7 procent och uppgick till 2 723 MSEK (2 917). Covid-19 beräknas ha påverkat nettoomsättningen negativt med cirka 8 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 19 procent och uppgick till 306 MSEK (380) motsvarande en EBITA-marginal om 11,2 procent (13,0).
 • Rörelseresultatet minskade med 26 procent och uppgick till 242 MSEK (329) motsvarande en rörelsemarginal om 8,9 procent (11,2).
 • Resultat efter skatt minskade med 24 procent och uppgick till 181 MSEK (240) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,65 SEK (0,85). 
 • Antalet aktier i bolaget har ökats genom att varje aktie, oavsett serie, delats upp på fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1).

PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2020)

 • Nettoomsättningen minskade med 6 procent och uppgick till 5 528 MSEK (5 851). Covid-19 beräknas ha påverkat nettoomsättningen negativt med cirka 7 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 15 procent och uppgick till 612 MSEK (721) motsvarande en EBITA-marginal om 11,1 procent (12,3).  
 • Rörelseresultatet minskade med 22 procent och uppgick till 485 MSEK (621) motsvarande en rörelsemarginal om 8,8 procent (10,6). 
 • Resultat efter skatt minskade med 22 procent och uppgick till 365 MSEK (466) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,30 SEK (1,70). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 2,80 SEK (2,90).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 51 procent (56).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (33) och soliditeten uppgick till 32 procent (32).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 567 MSEK (519). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 4,35 SEK (3,10).
 • Sedan verksamhetsårets början har nio förvärv genomförts, varav två efter periodens slut, med en total årsomsättning om ca 775 MSEK.
Koncernen i sammandrag 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 723 2 917 -7% 5 528 5 851 -6% 11 412 11 735
EBITA 306 380 -19% 612 721 -15% 1 255 1 364
EBITA-marginal % 11,2 13,0 11,1 12,3 11,0 11,6
Resultat efter finansiella poster 227 307 -26% 460 593 -22% 972 1 105
Periodens resultat 181 240 -24% 365 466 -22% 772 873
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,65 0,85 -24% 1,30 1,70 -24% 2,80 3,20
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,85 -24% 1,30 1,70 -24% 2,80 3,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 4,35 4,15
Avkastning eget kapital, % 26 33 26 33 26 32
Soliditet, % 32 32 32 32 32 36
Alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som
genomfördes i september 2020.
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.