VD-KOMMENTAR


ANDRA KVARTALET – FOKUS PÅ EFFEKTIVITET OCH EN STARK AVSLUTNING

Utfallet under det andra kvartalet blev något bättre än vi befarade, tack vare en mycket stark avslutande septembermånad. Omsättningen minskade med 7 procent, varav den organiska minskningen var 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även om Covid-19 påverkade flera för oss viktiga marknadssegment i kvartalet, så är en väsentlig del av den organiska effekten relaterad till försäljningen av lösningar till skrubberinstallationer. Denna försäljning har minskat successivt sedan fjärde kvartalet föregående räkenskapsår och fick ytterligare kraftigt negativ påverkan av Covid-19 pandemin. Vårt fokuserade arbete med att anpassa våra rörelsekostnader till lägre affärsvolymer i våra bolag inom de drabbade marknadssegmenten, resulterade i att cirka 200 medarbetare dessvärre blev uppsagda under de första sex månaderna. Dessa åtgärder, i kombination med effekter från kortsiktiga kostnadsminskningar samt goda bidrag från förvärv, resulterade i en EBITA-marginal på 11,2 procent, vilket var bra givet den tuffa jämförelsen mot ett mycket starkt kvartal föregående år. Vår likviditet är fortsatt god och kassaflödet är stabilt.

Affärsläget varierade mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Försäljningen av insatskomponenter till mekanisk industri samt specialfordon var svag och även om vi upplevde en återhämtning i efterfrågan i slutet av kvartalet så ser vi en försiktighet hos kunderna med kortare visibilitet än vanligt som följd. Den ökade efterfrågan inom medicinteknik som vi upplevde i början av pandemin avtog under kvartalet. Marknadsläget inom skogsindustrin, vindkraft och infrastrukturprodukter till stam- och regionnät var starkt och försäljningen inom elektronik och försvar var stabil.

När det gäller vår geografiska närvaro så hade vi den starkaste återhämtningen under andra kvartalet i Danmark och i övriga europeiska länder utanför Norden, även om efterfrågan där ökade från mycket låga nivåer. Affärsläget utvecklades stabilt i Sverige, medan Finland och Norge hade kraftigt negativ utveckling, till största delen förklarat av de minskade skrubberaffärerna. Underliggande var marknadsläget stabilt i Finland och fortsatt avvaktande i Norge.

FÖRVÄRV

Förvärv av framgångsrika och marknadsledande bolag är en viktig komponent för vår tillväxtstrategi och vår ambition är att göra genomtänkta förvärv även i tuffare tider. Under kvartalet har vi genomfört fyra förvärv och i början av oktober har vi genomfört ytterligare två. Sammantaget har vi sedan räkenskapsårets början förvärvat nio bolag med en årlig omsättning om cirka 775 MSEK. Vi har fortsatt flera pågående projekt igång i olika faser på olika geografiska marknader.

UTBLICK – FORTSATT ANPASSNING TILL DET NYA NORMALA

Den stabiliserande trenden i efterfrågan som vi upplevde under september har fortsatt in i oktober men pandemins påverkan på utvecklingen i efterfrågan framgent förblir osäker. Vi förväntar oss därtill en fortsatt låg aktivitet på marknaden för skrubberinstallationer kommande period. Vi följer utvecklingen noga och fortsätter löpande att genomföra vårt kostnadsanpassningsprogram samtidigt som vi fokuserar på att säkerställa vår långsiktiga lönsamma tillväxt.

Vårt ökade fokus på hållbarhet som påbörjades under föregående räkenskapsår fortsätter i oförändrad takt. Vidare har våra erfarenheter från cyberattacken varit till god hjälp i omställningen mot ökad digitalisering som påskyndats av pandemin.

Sammantaget känner jag stor tilltro till våra tillväxtstrategier, skalbara affärsmodell och starka entreprenöriella företagskultur. Jag vill återigen ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare för ert fantastiska engagemang och insatser.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.