KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 723 2 917 5 528 5 851 11 412 11 735
Kostnad för sålda varor -1 904 -1 993 -3 863 -4 022 -7 929 -8 088
Bruttoresultat 819 924 1 665 1 829 3 483 3 647
Försäljningskostnader -421 -447 -868 -906 -1 831 -1 869
Administrationskostnader -154 -161 -304 -332 -679 -707
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -2 13 -8 30 52 90
Rörelseresultat 242 329 485 621 1 025 1 161
- i % av nettoomsättning 8,9 11,2 8,8 10,6 9,0 9,9
Finansiella intäkter och kostnader -15 -22 -25 -28 -53 -56
Resultat efter finansiella poster 227 307 460 593 972 1 105
- i % av nettoomsättning 8,3 10,5 8,3 10,1 8,5 9,4
Skatt -46 -67 -95 -127 -200 -232
Periodens resultat 181 240 365 466 772 873
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 176 237 355 461 756 862
Innehav utan bestämmande inflytande 5 3 10 5 16 11
Resultat efter skatt per aktie före
utspädning, SEK
0,65 0,85 1,30 1,70 2,80 3,20
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,85 1,30 1,70 2,80 3,20
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 022 268 740 268 906 268 594 268 649 268 493
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 022 268 344 269 022 268 344 269 022 268 594
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.

KONCERNENS TOTALRESULTAT

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 31 mar 2020
Periodens resultat 181 240 365 466 772 873
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar -1 1 -2 2 -3 1
Periodens omräkningsdifferenser 5 40 -153 66 -160 59
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen -24 -46 -24 -46 13 -9
Övrigt totalresultat -20 -5 -179 22 -150 51
Periodens totalresultat 161 235 186 488 622 924
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 157 231 180 481 609 910
Innehav utan bestämmande inflytande 4 4 6 7 13 14

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 31 mar 2020
Goodwill 2 553 1 917 1 997
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 725 1 246 1 243
Materiella anläggningstillgångar 883 873 936
Finansiella anläggningstillgångar 66 62 64
Summa anläggningstillgångar 5 227 4 098 4 240
Varulager 1 810 1 632 1 642
Kortfristiga fordringar 2 053 2 150 2 261
Likvida medel 467 258 363
Summa omsättningstillgångar 4 330 4 040 4 266
Summa tillgångar 9 557 8 138 8 506
Eget kapital 3 028 2 627 3 076
Räntebärande avsättningar 359 374 332
Icke räntebärande avsättningar 375 340 284
Räntebärande långfristiga skulder 2 326 1 411 2 154
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 6 2
Summa långfristiga skulder 3 062 2 131 2 772
Icke räntebärande avsättningar 64 47 46
Räntebärande kortfristiga skulder 1 289 1 390 462
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 114 1 943 2 150
Summa kortfristiga skulder 3 467 3 380 2 658
Summa eget kapital och skulder 9 557 8 138 8 506

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 31 mar 2020
Ingående balans 3 076 2 520 2 520
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner -5 0 16
Återköp av egna aktier - -42 -42
Utdelning, ordinarie -269 -336 -336
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -1 -7 -10
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 163 4 4
Optionsskuld, förvärv -122 - -
Periodens totalresultat 186 488 924
Utgående balans 3 028 2 627 3 076

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 30 sep 2019 30 sep 2020 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster 227 307 460 593 972 1 105
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 138 111 267 185 436 354
Betald inkomstskatt -79 -71 -139 -116 -296 -273
Förändringar i rörelsekapital -43 -81 -21 -143 53 -69
Kassaflöde från den löpande verksamheten 243 266 567 519 1 165 1 117
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -14 -26 -29 -57 -74 -102
Företagsförvärv och avyttringar -158 -46 -888 -295 -1 023 -430
Kassaflöde från investeringsverksamheten -172 -72 -917 -352 -1 097 -532
Utdelning till moderbolagets aktieägare -269 -336 -269 -336 -269 -336
Återköp av egna aktier/förändring av optioner -22 -48 -5 -42 11 -26
Övrig finansieringsverksamhet 236 207 749 167 437 -145
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -55 -177 475 -211 179 -507
Periodens kassaflöde 16 17 125 -44 247 78
Likvida medel vid periodens ingång 453 233 363 295 258 295
Valutakursdifferens i likvida medel -2 8 -21 7 -38 -10
Likvida medel vid periodens slut 467 258 467 258 467 363

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 sep 2020 31 mar 2020
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 1 1 - 6 6 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 2 2 - 5 5 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 3 3 - 11 11 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 1 1 - 1 1 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 3 3 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 245 - 245 151 - 151
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 249 4 245 156 5 151

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 sep 2020 31 mar 2020
Ingående balans 151 198
Årets förvärv 125 63
Återförda via resultaträkningen -7 -52
Utbetalda köpeskillingar -23 -65
Räntekostnader 5 3
Valutakursdifferenser -6 4
Utgående balans 245 151

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 sep 2020 31 mar 2020 30 sep 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Nettoomsättning, MSEK 11 412 11 735 11 266 10 148 8 022
EBITDA, MSEK 1 489 1 579 1 329 1 137 881
EBITA, MSEK 1 255 1 364 1 274 1 085 838
EBITA-Marginal, % 11,0 11,6 11,3 10,7 10,5
Rörelseresultat, MSEK 1 025 1 161 1 082 910 701
Rörelsemarginal, % 9,0 9,9 9,6 9,0 8,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 972 1 105 1 034 865 665
Periodens resultat, MSEK 772 873 804 672 526
Rörelsekapital 2 468 2 415 2 267 2 029 1 591
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 51 56 56 53 53
Avkastning eget kapital, % 26 32 33 29 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 17 21 22 21 22
Soliditet, % 32 36 32 36 39
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 507 2 585 2 917 1 960 1 405
Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 0,8 1,1 0,8 0,7
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,4 1,6 2,2 1,7 1,6
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 3 148 2 253 2 543 1 700 1 176
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 1,0 0,7 1,0 0,7 0,6
Räntetäckningsgrad, ggr 16,9 20,5 24,5 22,1 22,7
Medelantal anställda 2 990 2 913 2 790 2 590 2 283
Antal anställda vid periodens slut 3 090 2 981 2 941 2 759 2 358

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 sep 2020 31 mar 2020 30 sep 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat per aktie före utspädning 2,80 3,20 2,90 2,45 1,90
Resultat per aktie efter utspädning 2,80 3,20 2,90 2,45 1,90
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 4,35 4,15 3,10 1,95 2,00
Eget kapital per aktie 10,40 11,25 9,60 9,20 7,80
Aktiekurs vid periodens slut 117,60 61,13 64,00 48,25 42,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 268 649 268 493 268 321 268 187 267 799
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 184 269 200 268 721 268 755 268 710
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 022 268 594 268 344 268 228 267 969
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 17-19

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.