ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Nya och ändrade standarder för räkenskapsåret 2020/2021
Nya eller ändrade IFRS förväntas inte få några väsentliga effekter för Addtechkoncernen. 

Statliga stöd
De statliga stöd som erhållits eller kommer att erhållas till följd av covid-19 pandemin redovisas mot resultatet när det är rimligt säkert att villkor för att erhålla stödet uppfyllts eller kommer att uppfyllas.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 17-20.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

Covid-19-pandemin som bröt ut under början av 2020 påverkar hela världs­marknaden och därmed också Addtech. Addtech fortsätter att följa relevanta myndigheters rekommendationer och vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder för att skydda personal och minska smittspridningen i samhället. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerhe­ter föreligger runt våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. Addtech förbereder och vidtar åtgärder löpande för att kunna agera snabbt och möta en minskad försäljning. Samtliga bolag i koncernen har förberett handlingsplaner och kostnadsbesparingspro­gram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde.

Addtech har fyra rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt ett fåtal dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Eventuella följdeffekter av Brexit är fortfarande inte klarlagda, men samtliga dessa bolag håller sig väl uppdaterade kring utvecklingen. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell.

I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 41-43) i årsredovisningen 2019/2020.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Effekter av covid-19 pandemin
Efter Covid-19 pandemins utbrott har Riksdagen fattat beslut om ett flertal statliga stödpaket i Sverige. Stödpaket har även beslutats i andra länder där Addtechkoncernen har dotterföretag. Addtech har analyserat förutsättningarna för dessa stöd och sökt personalrelaterade stöd där kriterierna bedöms vara uppfyllda. 

Vid utgången av räkenskapsårets andra kvartal hade cirka 200 av koncernens totalt cirka 3 000 medarbetare blivit uppsagda och ytterligare cirka 260 medarbetare berörs av korttidspermitteringar. Totalt i koncernen har EBITA påverkats positivt i perioden med cirka 35 MSEK till följd av statliga stöd eller effekter från andra statliga åtgärdsprogram.

Omsättningen under andra kvartalet 2020/2021 beräknas ha påverkats negativt med cirka 8 procent jämfört mot omsättningen föregående år på grund av rådande pandemi. Inga väsentliga nedskrivningar har skett på grund av rådande pandemi.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Händelser efter periodens utgång
Den 1 oktober förvärvades Satco Komponent AB, Sverige, till affärsområdet Components. Satco Komponent säljer högteknologiska elektronikkomponenter så som elektromekanik, RF- och kylningskomponenter m.m. Bolaget har två anställda och har en årsomsättning på ca 18 MSEK.  

Den 2 oktober förvärvades Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Skyltar & Märken är marknadsledande i sin nisch där man levererar innovativa och kundanpassade skylt- och trafiksäkerhetslösningar på den svenska marknaden. Skyltar & Märken har en omfattande kunskap och erfarenhet inom hela värdekedjan från design och konstruktion, till produktion och montage inom allt ifrån skyltbeställningar till omfattande, nischade trafiksäkerhetsprojekt. Gruppen har 23 anställda och har en årsomsättning på cirka 60 MSEK.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören anser att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. 

Stockholm den 23 oktober 2020   

 

 

Johan Sjö
Styrelsens ordförande
  Eva Elmstedt
Styrelseledamot
    Kenth Eriksson
Styrelseledamot
           
           
Henrik Hedelius
Styrelseledamot
  Ulf Mattsson
Styrelseledamot
    Malin Nordesjö
Styrelseledamot
           
           
Niklas Stenberg
Styrelseledamot och
Verkställande direktör
         

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2021-02-04   Delårsrapport 1 april - 31 december 2020
2021-05-18   Bokslutskommuniké 1 april 2020 - 31 mars 2021
2021-07-16   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021 

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.