UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 2 procent till 562 MSEK (552) och EBITA ökade med 7 procent till 60 MSEK (57). Nettoomsättningen under perioden ökade marginellt till 1 145 MSEK (1 143) och EBITA minskade med 6 procent till 110 MSEK (117). 

Marknad
Affärsområdet Automation påverkades totalt sett marginellt negativt av covid-19. Affärsläget inom medicinteknik, försvarsindustri samt data- och telekom var bra. Det var fortsatt låg aktivitet för de bolag som är exponerade mot nordisk verkstadsindustri, framförallt mot större OEM kunder som har avvaktat med nyinvesteringar, dock märktes en återhämtning under september. Affärsläget för bolagen verksamma på marknaderna utanför Norden påverkades fortfarande av nedstängningar och restriktioner.

COMPONENTS
Components nettoomsättning minskade i det andra kvartalet med 5 procent till 487 MSEK (511) och EBITA minskade med 15 procent till 50 MSEK (58). Nettoomsättningen under perioden minskade med 3 procent till 983 MSEK (1 015) och EBITA minskade med 11 procent till 100 MSEK (112).

Marknad
Affärsområdet Components påverkades måttligt negativt av covid-19 totalt sett. Affärsläget i Danmark var stabilt medan verksamheterna i Norge påverkades negativt av både valutaeffekter och det låga oljepriset med påföljande låg investeringstakt inom marknadssegmentet olja och gas. Marknadsläget i Finland och Sverige var negativt, framförallt påverkat av fordons- och verkstadsindustrin men med viss återhämtning under kvartalets avslutande del.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 7 procent till 633 MSEK (593) och EBITA ökade med 5 procent till 79 MSEK (75). Nettoomsättningen under perioden ökade med 9 procent till 1 316 MSEK (1 212) och EBITA ökade med 12 procent till 160 MSEK (142).

Marknad
Affärsområdet Energy hade fortsatt mycket positivt affärsläge under andra kvartalet och påverkades marginellt negativt av covid-19. Försäljningen av infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget var stabilt hela kvartalet. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation kände fortsatt av minskad efterfrågan på grund av pandemin.

INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning minskade i det andra kvartalet med 21 procent till 680 MSEK (865) och EBITA minskade med 42 procent till 77 MSEK (134). Nettoomsättningen under perioden minskade med 19 procent till 1 349 MSEK (1 672) och EBITA minskade med 37 procent till 150 MSEK (237).

Marknad
Affärsområdet Industrial Process påverkades kraftigt negativt av effekter från covid-19. Efterfrågan på lösningar till skrubberinstallationer var fortsatt låg beroende på det låga oljepriset samt rådande pandemi och denna försäljning minskade med cirka 75 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsläget för bolagen inom specialfordon och verkstadsindustrin upplevdes alltjämt som svagt även under andra kvartalet, men med viss återhämtning under kvartalets senare del. Efterfrågan på projekt inom skogsindustrin var hög. 

POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning minskade i det andra kvartalet med 9 procent till 365 MSEK (402) och EBITA minskade med 25 procent till 46 MSEK (62). Nettoomsättningen under perioden minskade med 9 procent till 746 MSEK (819) och EBITA minskade med 24 procent till 96 MSEK (127).

Marknad
Affärsområdet Power Solutions påverkades kraftigt negativt av effekter från covid-19. Det var fortsatt den vikande marknaden för specialfordon som påverkade affärsområdet som helhet, med en försäljningsminskning om cirka 30 procent hänförligt till rådande situation även om en tydlig återhämtning märktes i september. Marknadsläget var stabilt för kundanpassade batterilösningar och för bolagen verksamma inom strömförsörjning. Affärsläget inom vindkraft samt data och telekom var fortsatt positivt under kvartalet.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.